រកជំនួយ

ត្រូវការ​ជំនួយ? សូមចូលមើល វេទិកាគាំទ្រ របស់យើង សម្រាប់ចម្លើយចំពោះសំណួរដែលសួរញឹកញាប់អំពីការភ្ជាប់ទៅ Tor ដើម្បីជៀសវាងការចាប់ពិរុទ្ធ ការប្រើប្រាស់សេវាកម្ម Onion និងសេវាកម្មច្រើនទៀត។

ជជែកជាមួយពួកយើងនៅលើ OFTC IRC

#tor - សួរសំណួរអំពីការប្រើប្រាស់ Tor ។

#tor-dev - ពិភាក្សាអំពីការសរសេរកូដ និងវិធីការដែលទាក់ទងនឹង Tor ។ យើងស្វាគមន៍គំនិតរបស់អ្នក។

#tor-l10n - ទាក់ទងជាមួយអ្នកបកប្រែផ្សេងទៀត។

#tor-meeting - មើល ឬ ចូលរួមការប្រជុំក្រុមដែលបានកត់ត្រាជាសាធារណៈ។

#tor-project - ពិភាក្សាលើប្រធានបទទាក់ទងនឹងអង្គការ និងសហគមន៍៖ ការប្រជុំ និងការផ្សព្វផ្សាយ។

#tor-relays - ពិភាក្សាអំពីដំណើរការបញ្ជូន Tor បន្ត។

#tor-south - ពិភាក្សាជាមួយសហគមន៍តំបន់ប៉ូលខាងត្បូងរបស់ Tor ។

#tor-www - ពិភាក្សាជាមួយយើងអំពីការកែលម្អនៅលើវេបសាយរបស់យើង។

#tor-ux - ពិភាក្សាគំនិតទាក់ទងនឹង UX ។

ចូលរួមសហគមន៍

ស្វែងរកយើងនៅលើបណ្ដាញសង្គម

ស្ម័គ្រចិត្តជាមួយ Tor

ក្រុមរបស់យើងសហការគ្នាក្នុងបណ្តាញបើកចំហ រួមទាំងបញ្ជីអ៉ីមែលផងដែរ ហើយអ្នកត្រូវបានស្វាគមន៍ក្នុងការចូលរួម។ ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរសម្រាប់ក្រុមជាក់លាក់ដែលមិនត្រូវបានឆ្លើយនៅលើវេទការជំនួយរបស់យើង អ្នកអាចសួរមនុស្សក្នុងបញ្ជីបានផងដែរ។ អ្នកក៏ត្រូវបានស្វាគមន៍ឱ្យចុះឈ្មោះ សម្រាប់មើលតែប៉ុណ្ណោះផងដែរ :)

រាយការណ៍អំពីកំខុស ឬ ផ្តល់មតិកែលម្អ។

Tor ពឹងផ្អែកលើការគាំទ្ររបស់អ្នកប្រើប្រាស់ និងអ្នកស្ម័គ្រចិត្តជុំវិញពិភពលោក ដើម្បីជួយយើងកែលម្អសុសវែរ និងធនធានរបស់យើង ដូច្នេះមតិកែលម្អរបស់អ្នកមានតម្លៃខ្លាំងណាស់សម្រាប់យើង (និងអ្នកប្រើប្រាស់ Tor ទាំងអស់)។

ប្រាប់យើងអំពីការបញ្ជូនដែលមិនល្អ។

ប្រសិនបើ អ្នករកឃើញការបញ្ជូនតដែលអ្នកគិតថា មានគ្រោះថ្នាក់ មានការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធមិនត្រឹមត្រូវ ឬខូច សូមពិនិត្យមើលទំព័រវិគីរបស់យើង និងការបង្ហោះប្លុករបស់យើងអំពីរបៀបរាយការណ៍ពីវា។

រាយការណ៍ពីបញ្ហាសន្តិសុខ។

ប្រសិនបើអ្នកបានរកឃើញថា មានបញ្ហាសុវត្ថិភាពនៅក្នុងគម្រោងណាមួយរបស់យើង ឬនៅក្នុងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់យើង សូមផ្ញើអ៊ីមែលទៅកាន់ tor-security@lists.torproject.org។ ប្រសិនបើអ្នកបានរកឃើញកំហុសសុវត្ថិភាពនៅក្នុង Tor ឬ Tor Browser សូមផ្ញើវាមកដើម្បីយើង... កម្មវិធីផ្តល់រង្វាន់។ ប្រសិនបើអ្នកចង់ធ្វើកូដនីយកម្មអ៊ីមែលរបស់អ្នក អ្នកអាចស្នើសុំកូនសោសាធារណៈ GPG សម្រាប់បញ្ជីបញ្ញើ ដោយទាក់ទងមកកាន់ tor-security-sendkey@lists.torproject.org ឬពី pool.sks-keyservers.net ។ នេះជាស្នាមម្រាមដៃ៖

gpg --fingerprint tor-security@lists.torproject.org
pub 4096R/1A7BF184 2017-03-13
Key fingerprint = 8B90 4624 C5A2 8654 E453 9BC2 E135 A8B4 1A7B F184
uid tor-security@lists.torproject.org
uid tor-security@lists.torproject.org
uid tor-security@lists.torproject.org
sub 4096R/C00942E4 2017-03-13

អ៉ីមែលមកកាន់យើង

សម្រាប់សំណួរ និងយោបល់អំពីអង្គការមិនរកប្រាក់ចំណេញ Tor៖ សំណួរអំពីពាណិជ្ជសញ្ញា ភាពគីពាក់ព័ន្ធ និងការសម្របសម្រួល ការសាកសួរពីកិច្ចសន្យា។ល។ សូមផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ frontdesk@torproject.org។ សម្រាប់សំណួរទាក់ទងនឹងម្ចាស់ជំនួយ សូមទាក់ទង giving@torproject.org.

អ៉ីមែលមកកាន់យើង

The Tor Project
PO Box 5
Winchester, NH 03470
USA